Handledning

Handledaren, en person att vara nyfiken tillsammans med

Handledning innebär ett tillfälle till reflektion över det egna arbetet för människor i människovårdande yrken. Att arbeta med människor påverkar även den egna personen. I växelverkan mellan direkta arbetserfarenheter och att tillsammans med den egna arbetsgruppen, teamet, reflektera över arbetet, sker en utveckling av yrkespersonen och gruppkänslan i arbetsgruppen.

Handledning är ett regelbundet återkommande tillfälle, att tillsammans med sina närmaste arbetskamrater och handledaren stanna upp och fundera. Tankarna handlar om vad som sker i arbetsgruppen och i det egna arbetet, mötena med människor. Upplevelser och erfarenheter görs mer begripliga och kunskap delas genom handledningsprocessen. Handledning innebär både ett kvalitetssäkrande arbete och kunskapsöverföring.

Lärande, speciellt inom människorelaterade yrkesområden, är en livslång process. Egna erfarenheter behöver formas i språk, gärna tillsammans med yrkeskolleger och arbetskamrater. I gemensamt sökande efter beskrivningar och förståelse av enskilda händelser och aktuella situationer, skapas klarhet kring de valmöjligheter som står till buds. Över tid ger handledningen en fördjupad yrkesidentitet.

I min handledning är jag orienterad mot systemiska förklaringsmodeller, särskilt socialkonstruktionistiska och dialogiska traditioner. Det som framstår som betydelsefullt för mig när det gäller dessa synsätt, är att de tar sin utgångspunkt i det mellanmänskliga området, hellre än i ”den inre kärnan”, när det gäller att förstå mänskligt samspel. Därmed blir det viktigaste i handledningen att skapa rum för ett gemensamt utforskande och utvidgande av kompetenser, förståelse och handlingsutrymme.

Som legitimerad psykoterapeut med inriktning mot familj har jag många erfarenheter och kompetenser som är till fördel även i handledningsarbetet. Jag arbetar gärna med reflekterande team och processer. Jag är trygg med gestaltningar av komplexa och sammansatta situationer. Direkt handledning och samforskning innebär möjligheter att bjuda in klienter till handledningssamtal.

Precis som i psykoterapi, gäller, för att handledningen skall bli meningsfull, att syfte och målsättning diskuteras igenom och formuleras gemensamt.

Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Göteborgs Universitet, institutionen för socialt arbete.